Algemene voorwaarden

Van Stichting WellBeeing, gevestigd te Prinses Christinalaan 99 1421BG , UITHOORN

Artikel 1 Definities

1.1 Stichting WellBeeing is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 Wanneer wordt gesproken over opdrachtgever wordt hiermee bedoeld: wederpartij, opdrachtgever, afnemer, deelnemer of extra deelnemer van Stichting WellBeeing.

1.3 Elke overeenkomst die tot stand komt wordt

in deze algemene voorwaarden overeenkomst van

opdracht genoemd.

1.4 Onder producten wordt onder andere

verstaan lesmateriaal, video’s, documenten,

etcetera.

1.5 Onder diensten worden de te leveren of

geleverde diensten, zoals de cursus, training, coaching,

begeleiding en het ontwikkelen van producten,

verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op

iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen Stichting WellBeeing en opdrachtgever, voor

zover deze voorwaarden niet door partijen

schriftelijk en uitdrukkelijk zijn uitgesloten, in welk

geval expliciet anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele voorwaarden van opdrachtgever

worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze

algemene voorwaarden op enig moment geheel

of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten

worden, blijven de overige bepalingen van deze

algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Stichting WellBeeing en opdrachtgever zullen in overleg

een nieuwe bepaling overeenkomen ter

vervanging van de nietige of vernietigde

bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het

doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepaling(en) in acht genomen.

2.4 Stichting WellBeeing is bevoegd wijzigingen in deze

voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen

treden in werking op het aangekondigde tijdstip

van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van

inwerkingtreding is medegedeeld treden

wijzigingen tegenover de wederpartij in werking

zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 De door Stichting WellBeeing gemaakte

aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn

geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij

anders is aangegeven of overeengekomen. Stichting WellBeeing is slechts aan de offertes gebonden indien

de aanvaarding door opdrachtgever binnen

veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders

aangegeven.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en

offertes zijn exclusief btw, tenzij anders

aangegeven.

3.3 Wanneer de aanvaarding anders is en

daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen

aanbod is Stichting WellBeeing daaraan niet gebonden.

De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet

in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij

Stichting WellBeeing anders aangeeft.

3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet

automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot

stand, nadat de offerte en overeenkomst door de

opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is

ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

4.2 De door Stichting WellBeeing opgestelde offerte,

overeenkomst of factuur wordt gezien als het

document wat de opdracht juist en volledig

weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen

onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende

afspraken of wijzigingen binden Stichting WellBeeing

alleen, wanneer deze door de opdrachtgever

schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn

bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet

binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest

aantekent.

4.4 Stichting WellBeeing is gerechtigd, na het aangaan

van de overeenkomst, van opdrachtgever

zekerheid te eisen dat zowel aan de

betalingsverplichting zal worden voldaan als aan

de overige verplichtingen, voordat (verdere)

prestatie nodig is.

Artikel 5 Uitvoering door derden

Opdrachtgever stemt ermee in dat Stichting WellBeeing

de overeenkomst onder haar

verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de

medewerkers en anderen die op enigerlei wijze

werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of

verbonden zijn aan Stichting WellBeeing of zonodig door

derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW

en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 6 Facturatie en betaling

6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van

de opdracht is opdrachtgever het honorarium,

(eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting

verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

6.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand

van het over de betreffende periode geldende

tarief van het gekozen programma, dienst of

product van Stichting WellBeeing of een ander, door

haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als

belang van de opdracht, specialistische aard van

de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever

en spoedeisendheid van de uit te voeren

werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor

aanpassing van het tarief.

6.3 Stichting WellBeeing is steeds gerechtigd van

opdrachtgever een voorschot van betaling te

vragen. Een voorschot wordt verrekend met de

einddeclaratie.

6.4 Opdrachtgever is verplicht de door Stichting WellBeeing verzonden facturen te voldoen binnen

veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling

moet geschieden op de manier zoals op de factuur

vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige)

betaling is opdrachtgever, zonder nadere

ingebrekestelling, direct in verzuim en is

opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd

gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente.

De kosten verbonden aan de invordering komen

geheel voor rekening van opdrachtgever.

6.5 Betaling in termijnen is slechts mogelijk

wanneer dit aangegeven wordt door Stichting WellBeeing

6.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn

betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet

ingeval van klachten.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

7.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de

opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een

behoorlijke uitvoering van de opdracht het

noodzakelijk is om de afgesproken

werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,

zullen Stichting WellBeeing en opdrachtgever tijdig en in

gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst

aanpassen.

7.2 Wanneer de opdracht na het bevestigen van

de opdracht door middel van een

opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4

onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van

een aanvullende opdracht. Deze aanvullende

opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een

offerte gecommuniceerd worden.

7.3 Wanneer partijen overeenkomen dat de

opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld

wordt, kan het tijdstip van afronding van de

opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed

worden. Stichting WellBeeing zal opdrachtgever hiervan

zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

7.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen

financiële consequenties hebben of andere

gevolgen hebben op de overeenkomst, zalStichting WellBeeing opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

7.5 Indien een vast honorarium is

afgesproken/overeengekomen zal Stichting WellBeeing

aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of

aanvulling(en) van de overeenkomst het

honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Verplichtingen van opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat

Stichting WellBeeing de juiste en volledige informatie

heeft gekregen die Stichting WellBeeing aan

opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor

de opdracht. Dit geldt eveneens voor informatie

over een extra deelnemer bij training en/of

coaching.

8.2 Opdrachtgever is eraan gebonden om de

bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich

hieraan te houden, alsook deze algemene

voorwaarden.

8.3 Wanneer er een tijdsplanning is voor een

programma en/of onderdelen van een

programma moeten de taken/activiteiten binnen

deze tijdsplanning worden voltooid.

8.4 Tijdens de training/coaching dient

opdrachtgever zich, vanuit een positieve

grondhouding, coöperatief op te stellen.

Artikel 9 Rechten van Stichting WellBeeing

Stichting WellBeeing is gerechtigd om:

a. De inhoud van een programma, dienst of

product tussentijds te wijzigen voor

kwalitatieve verbetering;

b. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van

de trainingen en coachsessies in een

programma;

c. De planning van onderdelen van een

programma, dienst of product ten aanzien van

plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

d. Te bepalen welke trainer/coach een training

of coaching zal geven en eventueel een

trainer/coach tussentijds te vervangen;

e. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere

motiverende redenen een programma of

andere dienst voor aanvang geheel af te

gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo

spoedig mogelijk bericht, zonder dat Stichting WellBeeing gehouden is aan opgave van reden,

waarna de betalingsverplichtingen van

opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane

betalingen worden gerestitueerd;

f. (Tussentijds) bepaalde

deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan

deelname om welke reden dan ook. De

betreffend deelnemer(s)/afnemer(s)

ontvangen hiervan bericht, zonder dat Stichting WellBeeing verplicht is haar redenen hiervan

bekend te maken, waarna de

betalingsverplichting van opdrachtgever

vervalt en reeds voldane betalingen (naar

evenredigheid van nog niet ontvangen

prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 10 Annulering voor, opzegging van en/of

verhindering van deelname aan programma

10.1 Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om

deelname aan een programma of dienst te

annuleren en daarmee de overeenkomst op te

zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door

middel van het schriftelijk melden via brief of email en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is

bevestigd door Stichting WellBeeing.

10.2 Bij annulering of opzegging is Stichting WellBeeing

niet gehouden tot restitutie van het door

opdrachtgever betaalde bedrag en is

opdrachtgever gehouden de (nog eventueel)

verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.

10.3 Bij annulering en opzegging, zoals

omschreven onder artikel 10.1, voor individuele

begeleiding:

a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de

kosten 50% van het factuurbedrag.

b. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de

kosten 100% van het factuurbedrag.

10.4 Bij annulering en opzegging, zoals

omschreven onder artikel 10.1, voor

trainingsopdrachten:

a. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de

kosten 25% van het factuurbedrag.

b. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de

kosten 50% van het factuurbedrag.

c. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de

kosten 100% van het factuurbedrag.

10.5 Bij annulering en opzegging, zoals

omschreven onder artikel 10.1, voor een training

met open inschrijving:

a. Binnen 4 weken voor de start bedragen de

kosten 50% van het factuurbedrag.

b. Binnen 1 week voor de start bedragen de

kosten 100% van het factuurbedrag.

10.6 Bij annulering en opzegging, zoals

omschreven onder artikel 10.1, voor een Talent en

Motivatie Analyse (hierna TMA):

a. Na aanmelding van de TMA-deelnemer door

Stichting WellBeeing in het systeem, wat niet eerder

gebeurt dan 4 weken voor het TMAanalysegesprek, tenzij anders

overeengekomen, wordt 50% van het

factuurbedrag in rekening gebracht.

b. Binnen 24 uur voor het TMA-analysegesprek

bedragen de kosten 100% van het

factuurbedrag.

Artikel 11 Annulering door Stichting WellBeeing

(tussentijds) bij een programma

Wanneer Stichting WellBeeing verhinderd is, zal de

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de

hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een

ander moment ingehaald. Is inhalen van de

afspraak niet mogelijk, restitueert Stichting WellBeeing

het factuurbedrag met in mindering gebracht het

al reeds geleverde werk.

Artikel 12 Opschorting en beëindiging

12.1 Stichting WellBeeing is bevoegd haar

werkzaamheden op te schorten of de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden

zonder dat daartoe een ingebrekestelling is

vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of

uitsluitend):

a. opdrachtgever in verzuim is de

overeengekomen prijs, inclusief de

verschuldigde rente en kosten te voldoen;

en/of

b. opdrachtgever in verzuim is de geleverde

zaken in ontvangst te nemen; en/of

c. na het sluiten van de overeenkomst Stichting WellBeeing de ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen

dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal

nakomen, waaronder de omstandigheid dat

blijkt dat opdrachtgever onvoldoende

kredietwaardig is; en/of

d. opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde

van de overeenkomst niet nakomt; en/of

e. opdrachtgever insolvent is, waaronder

begrepen dat opdrachtgever in staat van

faillissement wordt of is verklaard, sprake is

van surseance van betaling en/of aanvraag

daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke)

schuldsaneringsregeling; en/of

f. opdrachtgever niet (meer)

beschikkingsbevoegdheid is over zijn

vermogen.

12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden

volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste

30% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Voornoemde bedrag is terstond en direct

opeisbaar. Het hiervoor genoemde is

onverminderd de gehoudenheid van

opdrachtgever reeds door Stichting WellBeeing

verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te

vergoeden en onverminderd het recht van Stichting WellBeeing om de gehele schade in rechte te

vorderen.

12.3 Bij een ontbinding krachtens dit artikel

strekken alle ontvangen termijnen primair in

mindering op de kosten, vervolgens in mindering

op opengevallen rente en tenslotte in mindering

op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten van

onder andere trainingen en programma’s

13.1 De intellectuele eigendomsrechten van de

door Stichting WellBeeing ontwikkelde trainingen,

programma’s, documenten, brochures, hand-outs,

voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen

op haar website of social mediakanalen, ezines, emails, modellen, technieken, andere bescheiden

en informatie die voortkomen uit de

werkzaamheden en software die Stichting WellBeeing

gebruikt, berusten bij haar of haar licentiegever,

tenzij een andere rechthebbende op een werk is

aangegeven.

13.2 Het intellectueel eigendomsrecht en

auteursrecht voor de in artikel 13.1 genoemde

manieren worden niet op basis van een

overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Stichting WellBeeing is het niet

toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever

geleverd concept, materiaal of informatie geheel

of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of

openbaar te maken, via welk medium dan ook,

aan derden ter beschikking te stellen, of aan

derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een

vergoeding.

13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding

omtrent rechten uit de door Stichting WellBeeing

geleverde informatie te verwijderen of te

wijzigen.

Artikel 14 Vrijwaringen voor teksten

14.1 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk

deskundige de plicht om de geleverde teksten en

diensten te controleren op onjuistheden en

onzorgvuldigheden en aanvaardt de

aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij

vrijwaart Stichting WellBeeing van iedere

aansprakelijkheid op grond van de huidige of

toekomstige wetgeving.

14.2 De opdrachtgever vrijwaart Stichting WellBeeing

voor aanspraken van derden met betrekking tot

rechten van intellectuele eigendom op door de

opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens,

die bij de uitvoering van de overeenkomst worden

gebruikt.

14.3 De opdrachtgever vrijwaart Stichting WellBeeing

voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die

in verband met de uitvoering van de

overeenkomst schade lijden en welke aan de

opdrachtgever toerekenbaar zijn.

14.4 Stichting WellBeeing is nimmer aansprakelijk voor

indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 Auteursrecht over geschreven teksten

15.1 Stichting WellBeeing draagt bij een levering van de

teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend

voor het overeengekomen gebruik. Over een

ander gebruik moet een aanvullende

overeenkomst gesloten worden.

15.2 Bij auteursrechtelijke beschermde werken is

naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de

uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan.

Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de

opdracht ter kennis van Stichting WellBeeing worden

gebracht en door haar aanvaard worden. Het feit

dat naamsvermelding in een bepaalde

omstandigheid ongebruikelijk is, is geen

overwegend bezwaar. Stichting WellBeeing kan eisen

dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik

wordt gemaakt van een pseudoniem.

15.3 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde

tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt,

kan Stichting WellBeeing op grond van de Auteurswet

het gebruik van haar tekst verbieden.

15.4 De bepalingen van artikel 15.1 tot en met

15.3 hebben ook betrekking op teksten die Stichting WellBeeing

van derden betrekt. Stichting WellBeeing

garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij

gerechtigd is tot bovengenoemde gebruiken.

Artikel 16 Levering en eerste gebruiksrecht

teksten

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is

afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald,

blijven alle rechten bij Stichting WellBeeing.

Artikel 17 Opzegging schrijfopdracht

17.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt

opgezegd door de opdrachtgever, heeft Stichting WellBeeing

het recht om compensatie te vragen voor

het reeds gedane werk en mag dit ook factureren.

Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in

rekening gebrachte bedrag. De voorlopige

resultaten, die zijn verricht tot het punt van

opzegging, zullen onder voorbehoud door Stichting WellBeeing

geleverd worden.

17.2 Wanneer er door de tussentijdse opzegging

producten zijn geleverd en daarmee

bezittingsverlies is ontstaan, is Stichting WellBeeing

gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen,

tenzij er feiten en omstandigheden zijn die aan de

opzegging ten grondslag liggen die aan Stichting WellBeeing

zijn toe te rekenen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Stichting WellBeeing spant zich naar haar beste

inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar

werkzaamheden betreffende alle

overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke

resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren

waarop Stichting WellBeeing geen invloed uit kan

oefenen. Stichting WellBeeing kan daarom ook geen

garantie geven met betrekking tot het resultaat

van de door haar verrichtte werkzaamheden.

18.2 Ten aanzien van de levering van producten is

de eventuele aansprakelijkheid van Stichting WellBeeing

beperkt tot het eventuele leveren van een

vervangend product, dan wel tot terugbetaling

van het door opdrachtgever betaalde bedrag in

geval van een ondeugdelijke levering.

18.3 Stichting WellBeeing is niet aansprakelijk tegenover

opdrachtgever voor enige schade als gevolg van

enig verzuim in de nakoming van haar

verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade

die direct of indirect het gevolg is van de

uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en

voor zover deze schade is te wijten aan opzet of

bewuste roekeloosheid van Stichting WellBeeing.

18.4 Stichting WellBeeing is niet aansprakelijk voor

schade die het gevolg is van fouten of het verzuim

van derden of hulppersonen die door haar belast

zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

18.5 Stichting WellBeeing is niet aansprakelijk voor

schade die het gevolg is van een tekortkoming van

opdrachtgever (of extra deelnemer) of derden.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke

omstandigheid buiten Stichting WellBeeing haar macht

die van dien aard is dat naleving van de

overeenkomst in redelijkheid niet kan worden

gevergd van haar (niet toerekenbare

tekortkomingen in de nakoming).

19.2 Onder overmacht wordt mede verstaan:

oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke

aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen,

epidemieën, gebrek aan grondstoffen,

verhindering en onderbreking van

transportmogelijkheden, storingen binnen Stichting WellBeeing

, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden,

belemmeringen veroorzaakt door maatregelen,

wetten of besluiten van internationale, nationale

en/of regionale (overheid-)instanties.

19.3 Als Stichting WellBeeing door overmacht haar

verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig

kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst

of het nog niet uitgevoerde gedeelte als

ontbonden te beschouwen, dan wel voor

bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten.

Ingeval van overmacht kan opdrachtgever Stichting WellBeeing

niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 20 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

20.1 Alle informatie die verkregen zal worden

tijdens een programma, dienst of ander product

zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden.

Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie

openbaar gemaakt worden die Stichting WellBeeing in

het kader van de uitvoering van de overeenkomst

ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders

is overeengekomen of Stichting WellBeeing daartoe is

gehouden op grond van wet- en regelgeving.

20.2 Opdrachtgever is gehouden tot

geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie

die hij in het kader van de uitvoering van de

overeenkomst ter zake van een programma van

Stichting WellBeeing of andere afnemers of (extra)

deelnemers aan een programma heeft verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door

Stichting WellBeeing of andere deelnemers is

medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van

de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als

vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 21 Persoonsgegevens

Stichting WellBeeing behandelt persoonsgegevens die zij

heeft ontvangen in het kader van de

overeenkomst met opdrachtgever strikt

vertrouwelijk en in overeenstemming met

geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 22 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden

dienen, op straffe van verval van recht, door

opdrachtgever binnen acht (8) dagen na

ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één

(1) maand na voltooiing van de betreffende

werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij

Stichting WellBeeing.

Artikel 23 Toepasselijk recht

23.1 Op elke overeenkomst is Nederlands recht

van toepassing.

23.2 Partijen zullen, voordat een beroep wordt

gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning

leveren een geschil in overleg te beslechten.

23.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht

door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats

van Stichting WellBeeing.

(Deze algemene voorwaarden lopen tot en met

artikel 23)