ANBI

Stichting Wellbeeing

De Stichting Wellbeeing heeft vanaf dag één het voornemen gehad om een ANBI status te verkrijgen zodoende is hier bij oprichting rekening mee gehouden in de statuten.

Beleidsplan

Versie 2019-01

Algemene gegevens

Stichting Wellbeeing
RSIN nummer: 859729710

Gevestigd aan het WG Plein 475, 1054 SH Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 20 5893232

E-mail: info[at]wellbeeing.org
Website: www.wellbeeing.org

KvK: 73974765
IBAN: NL09 BUNQ 2034 5601 59
BIC: BUNQNL2AXXX

Statuten van de Stichting Wellbeeing

De statuten zijn op 12 februari 2019 vastgelegd bij De Boer en Verouden notarissen onder zaaknummer: PD/2018.1143.01.

Doelstelling van de Stichting Wellbeeing

De doelstelling van de Stichting Wellbeeing is vastgelegd in Artikel 2 van de statuten.

De stichting heeft ten doel:

a. het beschermen van natuur en milieu door het vitaliseren van bijen- en bestuivende insectenbestand voor een gezonde wereld op de lange termijn, met het oog op biodiversiteit, voedselkwaliteit en duurzaamheid;

b. het bevorderen van dierenwelzijn in het bijzonder van bijen- en bestuivende insectenbestand door een verantwoordelijke omgang met deze insecten en hun omgeving;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Beleid

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van educatie te zorgen voor bewustwording van het belang van bestuivende insecten met als doel mensen aan te zetten en deze te helpen. Tevens zal de stichting bestaande imkers als nieuwe imkers motiveren om duurzaam en natuurlijk te imkeren.

Het bestuur van de stichting zal gegeven het haar binnen de statuten verleende mandaat besluiten nemen ten aanzien van uitgaven ter bevordering van het behalen van haar doelstelling.

Uitgaven kunnen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, gedaan worden voor:

  • Het organiseren van educatieve events
  • Het organiseren van cursussen
  • Het onderhoud aan bijenkasten en omgeving

Bij het beoordelen van een verzoek tot uitgaven worden de voorwaarden die de ANBI-status aan de stichting stelt als randvoorwaarden meegenomen. Verzoeken die buiten de reikwijdte van de ANBI vallen worden niet gehonoreerd.

De stichting kent geen andere activiteiten dan binnen haar beleid omschreven.

Verwerving, beheer en besteding van het vermogen

Verwerving van gelden zal onder andere, maar niet uitsluitend, geschieden door middel van:

  • Donaties
  • Cursusgelden
  • Crowdfunding

Artikel 2.2 van de statuten

De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3.2 van de statuten

De bestuurders worden benoemd door het bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.

Artikel 3.5 van de statuten

Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen, behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld. Indien een bestuurder en/of een andere beleidsbepaler tevens een uitvoerende functie vervult dan kan het bestuur de bestuurder dan wel de andere beleidsbepaler voor die werkzaamheden een beloning toekennen. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Artikel 7 van de statuten

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd: het gehele bestuur samen; twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Een individuele bestuurder kan de stichting niet vertegenwoordigen. De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij handelingen die in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2 worden verricht.

2. De in het vorig lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.

3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen

Artikel 12.2 van de statuten

Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling.

Integriteit

Het bestuur zal te allen tijde voor personen welke rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn een VOG aanvraag doen wanneer de belastingdienst hiertoe verzoekt. Wanneer de VOG aanvraag voor de betreffende persoon wordt afgewezen zal het bestuur per direct alle activiteiten met deze persoon staken.

Door het bestuur wordt geëist dat de stichting en de mensen die hier rechtstreeks bij betrokken zijn nooit aan te zetten tot haat of het gebruik van geweld. In het geval dat blijkt dat hiervan, door één of meerdere personen, afgeweken wordt zal het bestuur per direct alle activiteiten met de betreffende persoon of personen staken.

Bestuurssamenstelling en bezoldiging

Op de oprichtingsdatum, 12 februari 2019, bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: D. Posthuma
Secretaris: J. Kuipers
Penningmeester: B. van Keimpema

Algemeen bestuurslid: J. Groenhout
Algemeen bestuurslid: W.H. van der Velde
Algemeen bestuurslid: A.S. de Jong

Het bestuur krijgt geen bezoldiging.

Begroting

De Stichting Wellbeeing heeft voor haar oprichtingsjaar, 2019, besloten de focus te hebben op het verkrijgen van voldoende gelden om haar eerste projecten te kunnen bekostigen:

  • Onderhouden van het bijenpaleis in het Westerpark te Amsterdam (circa 8.000 euro per jaar)
  • Onderhouden van een bijenkast inclusief educatie op de Leonardo da Vinci basisschool te Amsterdam (circa 2.500 euro per jaar)

Mocht er binnen het oprichtingsjaar voldoende kapitaal opgebouwd zijn dan zal het bestuur andere projecten opstarten welke bijdragen aan het behalen van de doelstelling.

De verantwoording over het gedurende meerdere jaren gevoerde beleid, inclusief gedetailleerd financieel overzicht, inclusief vermogen, (bank)kosten, et cetera, is beschikbaar op de website.